Bulgarian English Начало Контакти
Пожарна безопасностНачало arrow Телефонен указател
Телефонен указател
   

                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател

Д-р Константин Тачев

0457 57084;
вътр. 384

   

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

   

Кмет

Главен специалист

Николай  Грозев

Мария Стефанова/централа/

6 21 20
6 21 21
6 21 22

6 21 23; вътр.303

64303 - факс
Заместник-кмет

Светла Стоянова

5 70 19; вътр. 319

Заместник-кмет

 Ивайло Енев

 5 70 27; вътр. 327

Заместник кмет 

инж. Маргарит Тодоров

5 70 20;
вътр. 320

Секретар на община

Веселина Трънова

6 21 40; вътр. 301

Ст. експерт „ОМП”

Севдалин Спасов

6 28 38; вътр. 366

Секретар на  МКБППМН

Мария Казакова

6 26 42

 

 

 

Звено „Вътрешен одит”  Ръководител звено

Ирина Стоянова

5 70 37;
вътр. 337

Вътрешен одитор
Теодор Михайлов
5 70 38;
вътр. 338
   

О Б Щ А    А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВА И АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ”

   

Директор

Иванка Михова

57018;
вътр. 318

 

 

 

Отдел „Счетоводен”

 

Началник отдел

Радка Димитрова

6 28 42;
вътр. 307

Старши експерт  

Нина Енева 

50 70 08;
вътр. 308 

Старши счетоводител

Веселин Василев

6 28 40
вътр. 314

 Счетоводител

Таня Драгиева 

6 28 40 вътр. 311 

 Счетоводител  

Пепа Симеонова 

5 70 10;вътр. 310 

 Счетоводител  

Лидия  Телбизова

5 70 12; вътр.312 

Счетоводител 

Иринка Иванова 

5 70 06; вътр.306 

Счетоводител  

Стефка Маринова 

5 70 05;вътр. 305 

Счетоводител  

Пепа Гичева 

5 70 13 ;вътр.313 

Техн. сътрудник-касиер 5 70 68;вътр. 368 

Техн. сътрудник-касиер 

Станка Семова 

5 70 67; вътр.367 

Отдел „Бюджет, ТРЗ и управление на човешките ресурси”

Началник отдел

 

50 70 18;
вътр. 318

Старши експерт 

Веселина Милева 

5 70 17;вътр. 317 

Младши експерт 

Кремена Стоянова 

5 70 16;вътр. 316 

Старши специалист
Станимира Георгиева
5 70 17;вътр. 317

Отдел „Правен”

 

 Началник отдел

Сергей Дериволков 

6 21 64;вътр. 349 

Старши юрисконсулт

Олга Бишир

5 70 47; вътр. 347

 Срарши юрисконсулт

Диана Пърпалова

5 70 47;вътр.347

Отдел „ГРАО”

Началник отдел

Мария Койчева

6 36 09; вътр. 344

Старши експерт 

Красимира Петрова 

5 70 45;вътр. 345 

Старши специалист  

Мара Николова 

5 70 46;вътр. 346 

Старши специалист  

Велина Георгиева 

5 70 42;вътр. 342 

Старши специалист  

Величка Башева 

5 70 43;вътр. 343 

Отдел „Административно и информационно обслужване на населението”

Началник отдел 

Атанас Бинев

5 70 56; вътр. 356

Старши специалист  

Галина Петрова 

6 86 18;вътр. 381 

Старши специалист  

Славея Митева 

6 86 18;вътр. 382 

Специалист  

Ива Пенева 

6 32 17;вътр. 371 

 Специалист

Миленка Георгиева

5 70 16; вътр. 316

   

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СТОПАНСКА ПОЛИТИКА”

 

 

 

Директор

 Тони Димитрова

5 70 55;вътр. 355

Главен архитект

Стефка Динева

5 70 30; вътр. 330

   

Отдел „Териториално и селищно устройство и контрол на строителството”

 

 

 


Началник отдел
Пламен Юнгарев
5 70 58;вътр.358

Старши специалист

Панайот Пенев

5 70 56;вътр. 356 

Специалист 
Красимир Димитров
5 70 74, вътр.374

Старши специалист  

Красимира Тодорова

5 70 31;вътр. 371 

Младши експерт  

Тоня Георгиева 

5 70 29;вътр. 329 

Специалист
Живка Михалева
5  70 28;вътр.328

 Отдел "Местни данъци и такси"

Началник отдел

Павлина Стойнова

6 21 41; вътр. 390

Старши инспектор

Радост Василева

5 70 93;
вътр. 393

Старши инспектор  

Мария Сивкова 

5 70 95;вътр. 395

Старши инспектор  

Ивета Генчева 

5 70 92;вътр. 392

Старши инспектор  

Милена Кръстева 

5 70 94;вътр. 394

Старши специалист

Радка Тодорова

5 70 80;
вътр. 380

Младши счетоводител

Велина Колева

5 70 78;вътр. 378

Техн. сътрудник - касиер  

Николинка Георгиева 

5 70 70;вътр. 370

Отдел "Кадастър, регулация и вертикална планировка"

Началник отдел  

Данка Иванова 

5 70 60; вътр. 360  

Старши специалист

Радка Минова

5 70 59; вътр. 359

Старши специалист

Роман Гюдюлев

5 70 63; вътр. 363

Старши специалист 

Диана Жилкова

5 70 63,вътр. 363 

Старши специалист 

Живка Ризанова 

5 70 63;вътр. 363 

Отдел "Общинска собственост, транспорт и туризъм'  

Главен специалист 

Златка Дойчева 

5 70 54;вътр. 354 

Главен специалист  

Яна Колева 

5 70 53;вътр. 353 

Галвен специалист 

Красимира Мушикова 

6 32 17;вътр. 373 

Старши експерт  

Иванка Андреева 

5 70 50;вътр. 350 

Старши експерт  

Жана Николова 

5 70 51;вътр. 351 

Отдел Европейски фондове и програми"

Началник отдел

Нина Генчева

5 70 36;вътр. 336

Старши експерт

Никола Николов 

5 70 57;вътр. 357

Старши специалист  

Йордан Йорданов 

5 70 58;вътр. 358 

Младши експертПетя Василева
5 70 57;вътр.357

Отдел „Култура, медийна политика и интерграция на малцинствата”

Началник отдел

Станимира Кънчева

6 41 62; вътр.324

Главен специалист 

Нина Динчева 

5 70 39;вътр. 339 

Старши специалист
Милица Добрева
5 70 39; вътр. 339

 Специалист 

Веска Стоянова 

5 70 23;вътр. 339

Отдел „Образование, младежки дейности, спорт, здравеопазване
и социална политика”

Началник отдел

Соня Петрова


0887 399 945

Старши експерт

Цветанка Радева

 0885 885 590

Старши специалист

Иванета Колева

0884 702 315

Отдел „Счетоводен – образование”

Главен счетоводител

Валентина Копринкова

0885 897 557

Отдел „Екология, чистота и озеленяване”

 

 Началник отдел

Мадлена Куртева

5 70 33; вътр. 333

Старши специалист 

Галина Жабарова 

5 70 32;вътр. 332 

Старши специалист  

Женя Минчева 

5 70 32;вътр. 332 

Други дейности по опазване на околната среда

Старши специалист 

Стойко Донев

5 70 65;вътр. 365 

Звено за защита на потребителите и контрол

   

ОП „Обредни дейности”

Директор

Златина Стойчева

6 56 21

 

 

 

Офис за военен отчет

Началник 

Петър Стоянов

6 21 52

Исторически музей

Директор

Пейчо Пейчев


6 31 64

 

Последна промяна ( 25 мар 2015 )
 

КЗД

Комисията за защита от дискриминация
Регионален представител:
Мариана Жекова
адрес: гр. Сливен
пл. "Ал. Стамболийски" 1, ет. 5
тел.:044 63 11 14

Правила при бедствия и аварии

Bulgarian English Начало Контакти