Bulgarian English Начало Контакти
Община Нова Загора
Начало
Ръководство
Администрация
Общински съвет
Документи
Кметства
Услуги
Търгове, конкурси, обяви
Профил на купувача
Профил на купувача до X.2014
Общинска собственост
Местни данъци и такси
Почетни граждани
Кметове - 1878 - 2007 г.
Побратимени градове
Проекти и програми
Телефонен указател
Антикорупционен портал
Достъп до информация
Обратна връзка
Финансови отчети и бюджети
С лице към хората
 
С лице към хората
Спри битовите пожари
 
Пожарна безопасност

Map

Сrигнали за корупция подавайте на e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видитеНачало
Предстоящи събития
Национална програма за саниране на жилищни сгради
СЪОБЩЕНИЕ
 
На 29.04.2015 г., на заседание на Министерския съвет бе приет проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й (Обн., ДВ, бр. 10 от 6 февруари 2015 г., попр. ДВ, бр. 18 от 10 март 2015 г.).
Одобрените изменения в Методическите указания по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради са в следните насоки:
•При наличие на свързано строителство, а именно няколко блок-секции или сгради (блокове), които са свързани помежду си, т.е. не са отдалечени една от друга и образуват общ архитектурен ансамбъл, следва групата от блок-секции/сгради да кандидатства заедно по Националната програма. По изключение, при невъзможност за участие на цялата група и по преценка на общината, от съответната група може да бъде допуснато да кандидатстват минимум половината от свързаните блок-секции/сгради, които следва да покриват изискването за минимум 36 самостоятелни обекта и да са последователно разположени. Това изключение важи за група от минимум от две блок-секции или за група от повече от две свързано застроени сгради.
•По изключение и по преценка на общината през 2015 г. могат да бъдат одобрявани за обновяване и сгради с минимум 32 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, които са построени преди 1975 г. и са с доказани конструктивни проблеми.
•По изключение и по своя мотивирана преценка общината може да допусне одобрение на сграда ако не са представени документи/декларации за осигуряване на достъп до всички самостоятелни обекти. Изключението може да се прилага за не повече от 5% от самостоятелните обекти. При това изключение общината следва да намери подходящо техническо решение, да се извършат дейностите по обновяването, включително и в съответните самостоятелни обекти при необходимост, с оглед постигане на цялостна визия на сградата и клас на енергопотребление „С“ в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради. При това изключение общината задължително следва да съблюдава изискванията на програмата по отношение на схемата за минимална помощ и за тези самостоятелни обекти, за които не е представена декларация-образец за достъп (приложение № 12). Ако сред тях има самостоятелни обекти, които се използват за извършване на стопанска дейност, в т.ч. и в случаите на отдаване под наем или извършване на дейност от търговци и/или лица със свободни професии, то към тях задължително са приложими правилата на схемата за минимална помощ. При това изключение задължително решенията на сдружението за осигуряване на достъп до самостоятелните обекти и за съгласие за изпълнение на предложените в резултат на техническото и енергийното обследване допустими дейности се внасят за приемане от общото събрание на собствениците при изискванията за кворум и мнозинство съгласно ЗУЕС.
•След направен преглед и детайлен анализ на одобрените към момента сгради, като бяха отчетени и параметрите на публикуваните обществени поръчки от общини заложеният лимит за техническо обследване и обследване за енергийна ефективност е актуализиран от 200 млн. лв. на 100 млн. лв. Пазарната цена на предлаганата услуга е по-ниска. Редуцираната сума остава в програмата и ще бъде използвана за същинските дейности по обновяването.
•Във връзка с последните промени в Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради са направени изменения и допълнителни разяснения в Методическите указания.
•С цел по-доброто разбиране на някои текстове са направени допълнителни разяснения, както и са отстранени несъответствия в документи, приложения към Методическите указания.
•С оглед въведеното изключение в Методическите указания по отношение осигуряване на 100% съгласие за достъп до всички самостоятелни обекти са разработени три нови приложения – образци към Методическите указания: приложение № 15 - образец „Покана за ОС на собствениците“; приложение № 16 - образец „Протокол от залепване на поканата за свикване на ОС на собствениците“; приложение № 17 - образец „Протокол за проведено ОС на собствениците (етажната собственост)“. Добавено е и ново приложение № 4 към „Договор за целево финансиране“ (Приложение № 11).
Промените по документите са маркирани в цвят. Заявления за интерес и финансова помощ, подадени в общината, за които процедурата по оценка не е приключила, ще се разглеждат по новия ред, без да е необходимо да бъдат допълвани и променяни съобразно изменените образци на документи, с изключение на случая на прилагане на изключението за осигуряване на достъп до всички самостоятелни обекти, при който подаденото Заявление за интерес и финансова помощ е необходимо да се допълни с Приложение № 15, Приложение № 16 и Приложение № 17 от Методическите указания.
Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Постановление № 114 от 8 май 2015 г. за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й (ДВ, бр. 10 от 2015 г.)
Във връзка със стартирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, Ви уведомяваме, че са допустими всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж), с минимум 36 самостоятелни обекти с жилищно предназначение.
Във връзка с гореизложеното,  при желание да кандидатствате по програмата е необходимо да представите в Общинска администрация проектна документация или други документи, доказващи начина на изграждане на жилищните сгради.
 
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, фиксирани методически указания и образци, утвърдени от  Министерски съвет
 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГИСТРАЦИЯТА НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ:

 • Лице за контакт: Тони Димитрова
 • Адрес: Община Нова Загора, ул. „24-ти май” № 1, стая 413
 • Телефон: 0457/ 5 70 55
 • Заявления за регистрация се приемат: стая 415

 

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?

 • Всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ:
  • ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство);
  • ППП (пакетно повдигани плочи);
  • ЕПК (едроплощен кофраж);
  • пълзящ кофраж и разновидностите им.
 • Минимален брой на апартаментите в сградата - 36 самостоятелни обекти с жилищно предназначение;

КАК СЕ КАНДИДАТСТВА?

 

Стъпка 1:
Етажната собственост регистрира Сдружение на собствениците по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост в съответната община и регистър БУЛСТАТ –попълват се документи по образец.

Сдружението се учредява от собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части в сградата.

ВАЖНО! В случай, че сградата се състои от блок-секции, Сдружение на собствениците може да се създаде за всяка блок-секция. Сдруженията на собствениците подават ЕДНО заявление за интерес и финансова помощ за цялата сграда в общината.

Стъпка 2:
С протокол от общото събрание сдружението взима решение да осигури достъп до всички обекти/апартаменти в сградата. В протокола също така се дава съгласие за изпълнение на дейностите, предписани от техническото обследване и обследването за енергийна ефективност, взима се решение за кандидатстване и за сключване на договор между Сдружението на собствениците и общината – попълват се документи по образец.

ВАЖНО! Когато Сдружението не е учредено от всички собственици, нечленуващите собственици заявяват съгласието си с отделна декларация (по образец).

Стъпка 3:
Сдружението на собствениците подава заявление за интерес и финансова помощ в Общината по местонахождение на сградата - попълват се документи по образец.

ВАЖНО! Ако има регистрирани сдружения на блок-секции в сградата всички подават ЕДНО ЗАЯВЛЕНИЕ!

Стъпка 4:
Общината осъществява прием на документи за кандидатстване, оценка, одобрение/отхвърляне.

Стъпка 5:
При одобрение на сградата се сключва договор между Сдружението и Общината (по образец), с което се дава мандат на общината, в лицето на кмета, да извърши от негово име действия по осигуряване на необходимия ресурс за обновяване на сградата и организиране на всички дейности по обновяването.

Стъпка 6:
След сключване на договора между Общината и Сдружението, Общината от името на Сдружението сключва договор за целево финансиране с Българската банка за развитие и с обласния управител – по образец.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА


Общината отговаря за изпълнението на целия процес по обновяване на жилищните сгради на своята територия и за избора на изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки за осъществяване на отделните дейности по сградите:

 • Извършване на техническо (конструктивно) обследване и изготвяне на технически паспорт;
 • Извършване на обследване за енергийна ефективност от лицензирани одитори и изготвяне на доклад с необходимите енергоспестяващи мерки по сградата;
 • Проектиране и оценка за съответствие на техническия/работния проект;
 • Изпълнение на строително-монтажни работи;
 • Строителен и авторски надзор;
 • Инвеститорски контрол.


КАКВИ МЕРКИ ЩЕ СЕ ФИНАНСИРАТ?

 • Дейности по конструктивно възстановяване/усилване на сградата, в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване;
 • Обновяване на общи части: ремонт на покрив, освежаване на стълбищна клетка, след извършените строителни и монтажни работи;
 • Мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност, като например:
  • топлоизолация и подмяна на дограма (прозорци, врати и др.);
  • ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната им ефективност;
  • реконструкция на вертикална система за отопление в хоризонтална с осигуряване на индивидуално отчитане на разход на топлина за всеки обект - при наличие на възможност в сградата;
  • изграждане на инсталации за ВЕИ - соларни панели;
  • ремонт на електроинсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление;
  • газифициране на сгради – само когато е налична градска газоразпределителна мрежа в близост до сградата;
  • мерки за повишаване на енергийната ефективност в асансьорите.


КАКВО НЕ ВКЛЮЧВА ПРОГРАМАТА?

 • ремонт, обзавеждане и оборудване в самостоятелния обект/жилището;
 • подмяна на отоплителни тела в самостоятелния обект/жилището;
 • подмяна на асансьори с нови или втора употреба.

 
ОБРАЗЦИ И ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: Методически указания за Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
РЕГИСТРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ: Заявление за регистрация на сдружение на собствениците по чл. 29, ал. 1 от ЗУЕС Приложение № 1  - Покана за общо събрание на собствениците на етажната собственост/етажните собственостиПриложение № 2  - Протокол от залепване на поканата за свикване на общо събрание на етажната собственост/етажни собствености за учредяване на сдружение на собствениците Приложение № 3   - Протокол за проведено общо събрание на етажната собственост/етажните собствености Приложение № 4 - Споразумение за създаване на сдружение на собствениците
 Примерен образец  - Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ: Приложение № 5  - Заявление за интерес и финансова помощ Приложение № 6 - Справка за собствениците на самостоятелни обекти Приложение № 7  - Покана за общо събрание на сдружението на собствениците  Приложение № 8  - Протокол от залепване на поканата за свикване на общо събрание на сдружението на собствениците Приложение № 9 - Протокол за проведено общо събрание на сдружението на собствениците
ДОГОВОРИ И ДРУГИ: Приложение № 10 - Договор между общината и сдружението на собствениците  Приложение № 11  - Договор за целево финансиране между общината, ББР и областния управител  Приложение № 12  - Декларация от собственик – нечленуващ в сдружението на собствениците Приложение № 13 - Контролен лист за проверка на документи за сключване на договор за целево финансиране по национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради Приложение № 14 - Условия за изпълнение на схемата по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Пълен пакет образци и документи за кандидатстванеОдобрените Методически указания за Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, както и образците към тях можете да изтеглите и от интернет страницата на МРРБ, на следния адрес:http://www.mrrb.government.bg.

Последна промяна ( 23 юли 2015 )
 
< Предишна

Нова Загора
Община Нова Загора
Териториално деление
География
Природа
Околна среда
История
Истор. забележителности
Население
Образование
Здравеопазване
Възможности за инвестиране
Икономика
Туризъм
Социални дейности
Култура
Спорт
Младежки дейности
Отчет за мандат 2007-2011г.
Филм за Нова Загора
Полезна информация
Автобусни линии
Хотели
Публични регистри
КЗД

Комисията за защита от дискриминация
Регионален представител:
Мариана Жекова
адрес: гр. Сливен
пл. "Ал. Стамболийски" 1, ет. 5
тел.:044 63 11 14

Правила при бедствия и аварии

Bulgarian English Начало Контакти