Bulgarian English Начало Контакти
Община Нова Загора
Начало
Ръководство
Администрация
Общински съвет
Документи
Кметства
Услуги
Търгове, конкурси, обяви
Профил на купувача
Профил на купувача до X.2014
Общинска собственост
Местни данъци и такси
Почетни граждани
Кметове - 1878 - 2007 г.
Побратимени градове
Проекти и програми
Телефонен указател
Антикорупционен портал
Достъп до информация
Обратна връзка
Финансови отчети и бюджети
С лице към хората
 
С лице към хората
Спри битовите пожари
 
Пожарна безопасност

Map

Сrигнали за корупция подавайте на e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видитеНачало
Предстоящи събития
Заключителна пресконференция по проект за изготвяне на ИПГВР на гр. Нова Загора
 

На 10.07.2015 г. от 10:00 ч. се проведе заключителна пресконференция по проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Нова Загора” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/5-03/2013, „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие ІІ”, приоритетна ос 5 „Техническа помощ”, операция 5.3

„Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОП „Регионално развитие 2007 – 2013 год.” На събитието присъстваха: заместник - кметове, екипът за изпълнение на проекта, служители на Общината и представители на фирми и организации.
Изготвеният ИПГВР отговаря на нормативните изисквания на националната политика, в съответствие с европейската политика, в областта на интегрираното градско развитие и е напълно съобразен с европейските хоризонтални политики и опазването на околната среда.
Презентацията представи пълен поглед върху заложените при изготвянето на проекта цели, дейности и очаквани резултати, и постигането им при тяхното реализиране.
С изработването на ИПГВР на град Нова Загора, Община Нова Загора прави стъпка в посока реализирането на проекти и програми за обновяването на градската среда, с цел създаването на по-добър бизнес климат, подобряване стандарта на живот и облика на градския център.

Този документ е създаден в рамките на договор №BG161PO001/5-03/2013/021 „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Нова Загора”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Нова Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

Последна промяна ( 10 юли 2015 )
 
< Предишна   Следваща >

Нова Загора
Община Нова Загора
Териториално деление
География
Природа
Околна среда
История
Истор. забележителности
Население
Образование
Здравеопазване
Възможности за инвестиране
Икономика
Туризъм
Социални дейности
Култура
Спорт
Младежки дейности
Отчет за мандат 2007-2011г.
Филм за Нова Загора
Полезна информация
Автобусни линии
Хотели
Публични регистри
КЗД

Комисията за защита от дискриминация
Регионален представител:
Мариана Жекова
адрес: гр. Сливен
пл. "Ал. Стамболийски" 1, ет. 5
тел.:044 63 11 14

Правила при бедствия и аварии

Bulgarian English Начало Контакти