Bulgarian English Начало Контакти
Община Нова Загора
Начало
Ръководство
Администрация
Общински съвет
Документи
Кметства
Услуги
Търгове, конкурси, обяви
Профил на купувача
Профил на купувача до X.2014
Общинска собственост
Местни данъци и такси
Почетни граждани
Кметове - 1878 - 2007 г.
Побратимени градове
Проекти и програми
Телефонен указател
Антикорупционен портал
Достъп до информация
Обратна връзка
Финансови отчети и бюджети
Пожарна безопасностНачало arrow Профил на купувача до X.2014
Профил на купувача

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

За участие в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка “Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социалните заведения на територията на Община Нова Загора”

СЪОБЩЕНИЕ

На 28.05.2013 г. от 09:00 часа в зала № 316 в административната сграда на община Нова Загора на адрес: гр. Нова Загора, ул. „24 май” № 1, ще се състои заседание на комисия, на което ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, гр. Нова Загора".

На заседанието на комисията имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.


СЪОБЩЕНИЕ

На 10.06.2013 г. от 10:00 часа в зала № 32 в административната сграда на община Нова Загора на адрес: гр. Нова Загора, ул. „24 май” № 1, ще се състои заседание на комисия, на което ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка “Периодична доставка на хранителни продукти  за нуждите на детските и социалните заведения  на територията на Община Нова Загора”.
На заседанието на комисията имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.
 
 

 ДОКУМЕНТАЦИЯ
за участие в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка  „Приготвяне на храна за консумация за задоволяване нуждите на лица, ползващи услугата Домашен социален патронаж”

 ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9016742
 
ДОКУМЕНТАЦИЯ
за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка "Преустройство на кино "Младост" в многофункционална спортна зала"
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9017239
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9017445
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА №  9017446
 
ПУПЛИЧНА ПОКАНА № 9018033
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9018040
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9018124
Доставка на закуска и топъл обяд за учениците в ОУ „Христо Смирненски”, гр. Нова Загора, общ. Нова Загора за учебната 2013/2014 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9018287

Доставка на готови закуски и готов топъл обяд за учениците в ОУ „Иларион Макариополски”, с. Любенова махала, общ. Нова Загора за учебните 2013/2014 и 2014/2015 г.

 


СЪОБЩЕНИЕ

На 19.08.2013 г. от 09:00 часа в зала № 316 в административната сграда на община Нова Загора на адрес: гр. Нова Загора, ул. „24 май” № 1, ще се състои заседание на комисия, на което ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка „Приготвяне на храна за консумация за задоволяване нуждите на лица, ползващи услугата Домашен социален патронаж”. На заседанието на комисията имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

СЪОБЩЕНИЕ

На 15.08.2013 г. от 09:00 часа в зала № 316 в административната сграда на община Нова Загора на адрес: гр. Нова Загора, ул. „24 май” № 1, ще се състои заседание на комисията, на което ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка „Преустройство на кино „Младост” в многофункционална спортна зала. На заседанието на комисията имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

 ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9018722

 ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9018749

 ДОКУМЕНТАЦИЯ
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка "Доставка на лекарства за нуждите на МБАЛ "Св. Петка Българска" ЕООД", гр. Нова Загора
 
СЪОБЩЕНИЕ

На 18.10.2013 г. от 14:00 часа в административната сграда на МБАЛ "Св. Петка Българска" ЕООД", гр. Нова Загора на адрес: гр. Нова Загора, ул. „Петко Енев” № 1, ще се състои заседание на комисия, на което ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка "Доставка на лекарства за нуждите на МБАЛ "Св. Петка Българска" ЕООД", гр. Нова Загора.

На заседанието на комисията имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.


 ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9019142
 
 ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9019141
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9019294
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9019627
 

Съобщение във връзка с ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9019627

Във връзка с постъпило запитване уведомяваме участниците, че позиция № 30. Наелонови торби за смет 70 л., 20 бр./оп.53х60 см.- пак. следва да се чете № 30. Наелонови торби за смет 70 л., 20 бр./оп.60х90 см.- пак.

 
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9019714
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9020343
 
Съобщение във връзка с ПУБЛИЧНА ПОКАНА №9020343
 
Във връзка с отправено запитване за обществена поръчка с предмет "Благоустрояване село Стоил войвода", община Нова Загора, уведомяваме, че прогнозната стойност посочена в публичната покана е с ДДС.
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА №9021128
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА №  9021876
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА №  9022178
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9022394
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9022395
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9023536
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9024853
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА №  9024921
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9027200

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка „Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социалните заведения на територията на Община Нова Загора”

СЪОБЩЕНИЕ

На 12.06.2014 г. от 15:00 часа в зала № 316 в административната сграда на община Нова Загора на адрес: гр. Нова Загора, ул. „24 май” № 1, ще се състои заседание на комисията, на което ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка “Периодична доставка на хранителни продукти  за нуждите на детските и социалните заведения на територията на Община Нова Загора”. На заседанието на комисията имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9029404
 
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
 
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ И КАРТИ
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9029476
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9029516
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА №  9029555
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА №  9029747
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА №  9029841
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9029918 - оттеглена на 04.06.2014 г.
 
ДОКУМЕНТАЦИЯ
 
ПРОЕКТИ
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9030339
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Община Нова Загора, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:  „Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Нова Загора”, по  проект:  „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Нова Загора“, Договор № BG161РО001/5-03/2013/021, финансиран по Оперативна програма «Регионално развитие 2007– 2013г.», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие», Обособена позиция 1: Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Нова Загора, Обособена позиция 2: Извършване на ЕО и ОС на ИПГВР, че ценовите оферти на допуснатите до този етап участници, ще бъдат отворени и оповестени на 21.08.2014 г. (четвъртък) от 9:00ч., в сградата на Община Нова Загора, ул."24-ти Май" № 1, Заседателна зала № 32.

Документация

Образци

ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9030829
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9030832
 ПРОЕКТ и Условия за участие
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9030918
ПРОЕКТ и условия за участие
 
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА
УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР В ГР. НОВА ЗАГОРА"

СЪОБЩЕНИЕ

На 08.08.2014 г. от 10:00 часа в административната сграда на „Общински пазари Н. З.” ЕООД на адрес: гр. Нова Загора, пл. „Търговски” № 8, ще се състои заседание на комисията, на което ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка "Реконструкция на общински кооперативен пазар в гр. Нова Загора". На заседанието на комисията имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване. 


 

Публична покана № 9031849: „Доставка на готова закуска и готов топъл обяд за учениците в ОУ „Христо Ботев”, с. Съдиево, общ. Нова Загора за учебната 2014/2015г.”  ПО ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на  учебния процес”.

Протокол

ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9031881

 ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9032616: Доставка на закуска и топъл обяд за учениците в ОУ „Христо Смирненски”, гр. Нова Загора, общ. Нова Загора за учебната 2014/2015 г.

Протокол

Договор

 ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9032832

ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9032833

ОТТЕГЛЕНА НА 05.09.2014 г. - Публична покана № 9033239: Доставка на готова закуска и готов топъл обяд за учениците в ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Стоил войвода, общ. Нова Загора за учебната 2014/2015 г. 

 ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9033468 - Протокол на комисията

                                                             Договор №469/23.09.2014 г.

 Публична покана № 9033473: Доставка на готова закуска и готов топъл обяд за учениците в ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Стоил войвода, общ. Нова Загора за учебната 2014/2015 г. - Протокол

  

 

 

 

Правила при бедствия и аварии

Bulgarian English Начало Контакти