Bulgarian English Начало Контакти
Община Нова Загора
Начало
Ръководство
Администрация
Общински съвет
Документи
Кметства
Услуги
Търгове, конкурси, обяви
Профил на купувача
Профил на купувача до X.2014
Общинска собственост
Местни данъци и такси
Почетни граждани
Кметове - 1878 - 2007 г.
Побратимени градове
Проекти и програми
Телефонен указател
Антикорупционен портал
Достъп до информация
Обратна връзка
Финансови отчети и бюджети
С лице към хората
 
С лице към хората
Спри битовите пожари
 
Пожарна безопасност

Map

Сrигнали за корупция подавайте на e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видитеНачало arrow Околна среда
Околна среда
ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В АТМОСФЕРАТА ПРЕЗ 2006 ГОДИНА
(Тонове) 
 ОбщоКотелНова ЗагораСливенТвърдица
Серни оксиди 923023919629
Азотни оксиди 830148177
Метан388159427101072
Неметанови летливи органични съединения
506 5334654
Въглероден оксид159 010 12128
Въглероден диоксид286670 393 5110278191 2977
Двуазотен оксид9200911
Амоняк1800180

 

РАЗХОДИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ С ЕКОЛОГИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕЗ 2006 ГОДИНА

Общо 758
за водата
242
за въздуха7
за горите 3
за ловностопански и рибностопански мероприятия11
за оборотно водоснабдяване12
за третиране на отпадъци483

 

Водещ екологичен проблем по отношение на повърхностните води е тяхното опазване от замърсяване.

С оглед намаляване замърсяването на повърхностните води е необходимо да бъдат почистени нерегламентираните сметища, намиращи се в близост и да се повиши контролът върху качествата на заустваните води.

В гр.Нова Загора от 1983 г. функционира Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ), която отстои на 400м. южно от индустриалната зона на града. Тя пречиства битовите и производствените отпадъчни води на града. Технологичната схема на ГПСОВ Нова Загора, включва :механично стъпало, биологично стъпало, дезинфекция на каналните води, обработка на утайките, помощни съоръжения. Канализационната мрежа само в град Нова Загора е изградена напълно, с изключение на квартал 6-ти, в който живее ромско население. В останалите 32 населени места на общината отпадъчните води се заустват в дерета или ями, което води до много негативни ефекти. Необходимо е да се планират дейности за изграждане на канализационни мрежи в селата на общината, за да се създадат благоприятни условия за развитието на туризма и като цяло се подобри качеството на живот в тях.

Основните водоизточници на питейна вода са вододайните зони в поречието на р.Тунджа и яз.Жребчево.

За селата в общината водоснабдяването се осъществява от помпажни и гравитачни системи. Няма изградена пречиствателна станция за питейна вода. Обеззаразяването на питейните води се извършва преобладаващо с хлорно-варов разтвор.Лабораторният контрол на питейните води по микробиологични и химични показатели се осъществява от РИОКОЗ.

Община Нова Загора не е включена в Националната автоматизирана система за екологичен мониторинг (НАСЕМ). През минали години измервания за качеството на атмосферния въздух в град Нова Загора са правени по задание в 3 пункта на града 2 пъти годишно. Направените изследвания не дават данни за превишаване на пределно допустимите концентрации на показателите: въглероден оксид, озон,азотен оксид, ,азотен диоксид, серен диоксид и амоняк.

Част от промишлените обекти, всички училища и голяма част от общинските сгради са газифицирани.

По – голямата част от съществуващите промишлени източници на вредни емисии са с нисък потенциал и не могат да се определят като значими източници на замърсяване на атмосферния въздух.

С изграждането на системи за битова газификация се очаква да се преодолеят сезонните проблеми с чистотата на въздуха.

Основен източник за замърсяване на почвите са отпадъчните води от производствата и неконтролируемото използване на пестициди. На територията на община Нова Загора през 2000 год. е реализиран проект за “Събиране,обезвреждане и постоянно съхранение на негодни за употреба пестициди в контейнери Б – Б куб “. Почти 290 куб.метра пестициди са събрани в 58 броя кубове. В момента на територията на общината няма негодни за употреба пестициди, които да бъдат обект на неконтролиран достъп и злоупотреба, както и да замърсяват околната среда и увреждат човешкото здраве. Ежегодно се извършва проверка за наличието на пробиви по самите контейнери.

Контрол и мониторинг на шумовото замърсяване се извършва от РИОКОЗ и РИОСВ – Ст. Загора. Шумовата характеристика на населеното място се извършва след замерване от РИОКОЗ в редица обекти, подлежащи на специфичен контрол, както при въвеждането им в експлоатация, така и при функционирането им.

Акустичното състояние на населеното място се определя от извършените замервания и мерките, които се предприемат за отстраняването му .

В гр. Нова Загора са извършени през минали години 2 измервания на шума в 5 пункта. И в петте са регистрирани еднократни превишения на нормата следствие от автомобилния транспорт.

Анализът на данните показва, че максималните шумови нива са регистрирани в зони с интензивен автомобилен трафик.

Източници на производствен шум са производствените предприятия. Там се извършват периодични замервания и съгласно хигиенните изисквания се предприемат мерки за намаляването на шума.

Един от най – сериозните проблеми в и около населените места, както от естетична, така и от хигиенна гледна точка, са отпадъците.

Организираното сметосъбиране и сметоизвозване включва : гр. Нова Загора и всички населени места в общината .Наличните съдове за смет се поддържат или подменят с нови като за голяма част от тях това е ангажимент на фирмата изпълнител на обществената поръчка по сметосъбиране и сметоизвозване, съгласно инвестиционният и план за пет години.

Съществуващото депо за ТБО е с изтекъл срок на експлоатация и с почти изчерпани капацитетни възможности. Експлоатира се от 1979 год. Намира се на 12 км югоизточно от Нова Загора, заема площ 45 дка.Съгласно плана за неговата експлоатация ще бъде приведено в съответствие с изискванията на Наредба №.8 /24.08.2004 година за условията и изискванията, за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци до откриването на новото регионално депо за битови отпадъци в с.Хаджидимитрово.

В годините на експлоатация там смесено се депонират битови , строителни, производствени опасни и неопасни отпадъци, болнични отпадъци, а също така и животински. Единствената технология за обезвреждането им е депонирането.

Съществува голям проблем с непрекъснато нарастващите количества строителни отпадъци. Засега се депонират на сметището като създават проблеми с обработването на битовите отпадъци, но тъй като общината не може да определи друго място за депонирането им, могат да се търсят алтернативни начини за оползотворяването им.

Необходими са спешни мерки за изграждане на по-ефективна система за управление на твърдите битови отпадъци в общината и рекултивация на терените на старите и нерегламентираните сметища.

В края на месец септември 2007 г. стартира Програма за внедряване на интегрирана система по управление на отпадъците и разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на Община Нова Загора . Фирма «Екобулпак» АД финансира изграждането на системата за разделно събиране на рециклируеми материали в специализирани пластмасови контейнери.

Последна промяна ( 14 сеп 2011 )
 

Нова Загора
Община Нова Загора
Териториално деление
География
Природа
Околна среда
История
Истор. забележителности
Население
Образование
Здравеопазване
Възможности за инвестиране
Икономика
Туризъм
Социални дейности
Култура
Спорт
Младежки дейности
Отчет за мандат 2007-2011г.
Филм за Нова Загора
Полезна информация
Автобусни линии
Хотели
Публични регистри
КЗД

Комисията за защита от дискриминация
Регионален представител:
Мариана Жекова
адрес: гр. Сливен
пл. "Ал. Стамболийски" 1, ет. 5
тел.:044 63 11 14

Правила при бедствия и аварии

Bulgarian English Начало Контакти